|

Dekalina

Dekalina HPF10

Perfluorowęglowodory są w 100% fluorowanymi związkami, wolne od zanieczyszczenia kwasem perfluorooktanowym (PFOA) oraz wartości H poniżej 10 ppm co sprawie iż  są one całkowicie nietoksyczne. HPF8 (perfluoro-n-oktan) i HPF10 (perfluorodekalina) są najlepiej oczyszczonymi perfluorowęglowodorami na rynku, które można stosować śródoperacyjnie w celu rozwinięcia i stabilizacji oderwanej siatkówki. Aby zagwarantować ich bezpieczeństwo, wykonujemy badania chemiczne magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) oraz chromatografii gazowej (GC).

Perfluorowęglowodory są testowane pod kątem cytotoksyczności na komórkach ARPE-19 i BALB 3T3, aby zagwarantować bezpieczeństwo chirurga i pacjenta.